Juridische kennisgeving

Deze website wordt u aangeboden onder voorbehoud van uw onvoorwaardelijke aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden, de clausules en de waarschuwingen in dit document.Door de website te bezoeken en te gebruiken, aanvaardt u zonder enig voorbehoud de wettelijke mededelingen.


ALGEMEEN

Deze website is ontwikkeld door BEATIVO, hierna te noemen “BEATIVO”, voor rekening van “Energy & Wellness”, hierna te noemen “de eigenaar”, die verantwoordelijk is voor het beheer en de organisatie van de site. De site is een gids met informatie over de diensten die de eigenaar aanbiedt. De informatie op deze site is van algemene aard. Het is niet gericht op specifieke of persoonlijke situaties. Er zij op gewezen dat de op of via de site beschikbare informatie en wetgevingsdocumenten niet kunnen worden beschouwd als een authentieke weergave van de wetsteksten.Alleen officiële teksten die in het Belgisch Staatsblad zijn gepubliceerd, hebben authenticiteitswaarde. Energy & Wellness is gevestigd onder de handelsnaam en de firmanaam “Energy & Wellness” en heeft als adres Chemin des Wallants 16, 7370 Dour, BTW BE07 3599 8980.

Identiteit van de antiwitwasfunctionaris:
Pino Campanella
info@olsenandg.com

U kunt contact opnemen met de eigenaar via de contactpagina van deze site.


GEBRUIK TER PLAATSE

De eigenaar tracht ervoor te zorgen dat de verstrekte informatie volledig, juist, volledig en bijgewerkt is. Ondanks deze inspanningen kunnen er fouten voorkomen in de beschikbaar gestelde informatie. Indien de op of via de site verspreide informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal de eigenaar alles in het werk stellen om dit recht te zetten. Als u fouten opmerkt in de informatie die op de site ter beschikking wordt gesteld, kunt u contact opnemen met de eigenaar via de contactpagina van deze site.


AMENDEMENTEN

De eigenaar behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving deze voorwaarden, de documenten op zijn site of de beschrijvingen in deze documenten te wijzigen.


LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Links naar andere websites worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden. Als u deze links gebruikt, verlaat u deze site. De eigenaar heeft al deze externe sites geverifieerd, maar controleert ze niet. Om deze reden wijst de eigenaar elke verantwoordelijkheid af voor deze sites of de informatie, software of andere producten en documenten die zich daarop bevinden, of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Als u besluit externe sites te bezoeken die aan deze site zijn gekoppeld, doet u dat op eigen risico.


TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met (het gebruik van) de website zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgisch recht. Alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de eigenaar zijn bevoegd om deze geschillen te beslechten. Het gebruik van deze website is niet toegestaan in landen die niet al deze bepalingen, inclusief deze paragraaf, toepassen.


OPT-OUT CLAUSE

Neem geen belangrijke beslissingen op basis van de informatie die via deze website wordt verstrekt! Raadpleeg een persoon met professionele bekwaamheid om u specifiek advies te geven dat is toegesneden op uw situatie. De eigenaar en BEATIVO kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld, noch contractueel, noch op grond van een onrechtmatige daad, voor enige directe, indirecte of incidentele schade (met inbegrip van, in het bijzonder, winstderving, verlies van spaargeld of professionele kansen, verlies van gegevens, industriële schade, inactiviteit of personeelskosten). Elk gebruik van deze website is bijgevolg volledig op eigen risico van de gebruiker. In sommige landen of rechtsgebieden is de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toegestaan, zodat deze beperking mogelijk niet op u van toepassing is.


OPMERKINGEN

Indien u opmerkingen of vragen heeft over ons beleid inzake gegevensbescherming, kunt u contact met ons opnemen via de contactpagina van deze site. Indien u deze website geheel of gedeeltelijk niet kunt goedkeuren, is uw enige mogelijkheid het gebruik ervan te staken.

 

Privacybeleid

 

Persoonlijke gegevens

“De eigenaar”, zal waarschijnlijk bepaalde nominatieve informatie over u verzamelen.

Deze persoonsgegevens zullen worden behandeld in overeenstemming met de vigerende wetgeving. In het bijzonder: de door de verantwoordelijke voor de verwerking verzamelde informatie, met name de namen, voornamen, adressen, telefoonnummers, e-mailadressen en URL’s van de website die u ons meedeelt, kan worden gecodeerd in geautomatiseerde gegevensbestanden. Deze gegevens kunnen door de eigenaar worden gebruikt en verwerkt met het oog op het beheer van zijn relaties met zijn internetgebruikers en -contacten, met het oog op de controle van de regelmatigheid van de verschillende deelnemingsverrichtingen van het bedrijf van de eigenaar en ter bestrijding van eventuele misbruiken en onregelmatigheden.

Deze gegevens kunnen ook worden gebruikt voor marketing, public relations en prospectiedoeleinden in het kader van de activiteiten van de eigenaar door de eigenaar en zijn partners, tenzij u hiertegen bezwaar maakt. Particulieren hebben het recht hun persoonsgegevens kosteloos te raadplegen en kosteloos te laten corrigeren indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant blijken te zijn. Personen die van dit recht gebruik willen maken, kunnen dit doen door een brief per post te sturen aan de eigenaar (waarvan de contactgegevens op de Contactpagina staan), samen met een schriftelijk, gedateerd en ondertekend verzoek en een kopie van een identiteitsbewijs. Personen die dat wensen, kunnen ook nadere inlichtingen inwinnen over de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Hallepoortlaan 5-8, 1060 Brussel 3.


GEBRUIK VAN INFORMATIE

Wij zullen persoonlijk identificeerbare informatie alleen gebruiken voor :

ons vermogen om u van dienst te zijn te verbeteren wanneer u om informatie vraagt of een verzoek indient ;

contact met u op te nemen wanneer u ons dat vroeg;

onze producten en diensten op de markt te brengen.

een bestelling te verwerken als online bestellingen beschikbaar zijn;

Indien u ons informatie over uw kredietkaart verstrekt, gebruiken wij deze informatie om de betaling van uw bestellingen te verkrijgen. Wanneer u op deze website producten van ons bedrijf koopt, worden uw creditcardgegevens beschermd door coderingstechnologieën van gespecialiseerde bedrijven waarmee wij contractueel samenwerken.


Cookies

WAT ZIJN COOKIES?

Een cookie is een klein tekstbestand dat door een website-server wordt opgeslagen in de browser op uw computer of mobiele apparaat wanneer u deze website bezoekt. De cookie bevat een unieke code die uw browser in staat stelt uw browser te herkennen wanneer u de website bezoekt (“sessiecookie”) of bij toekomstige herhaalde bezoeken (“permanente cookie”).

Cookies kunnen worden geplaatst door de server van de website die u bezoekt of door partners met wie deze website samenwerkt. De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf heeft geplaatst; hij heeft geen toegang tot andere informatie op uw computer of mobiele apparaat. Cookies worden op uw computer of mobiele apparaat opgeslagen in de directory van uw browser. De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie heeft geplaatst, een vervaldatum en een unieke gecodeerde code.

Cookies zorgen over het algemeen voor een eenvoudigere en snellere interactie tussen de bezoeker en de website. Bovendien helpen zij de bezoeker te navigeren tussen de verschillende delen van de website. Cookies kunnen ook worden gebruikt om de inhoud van een website of de reclame op die website relevanter te maken voor de bezoeker en om de website aan te passen aan de persoonlijke smaak en behoeften van de bezoeker.


GEBRUIK VAN COOKIES

Wij gebruiken verschillende soorten cookies:

1/ Cookies vereist

Deze cookies zijn nodig om u in staat te stellen onze websites te bezoeken en bepaalde onderdelen ervan te gebruiken. Deze cookies stellen u bijvoorbeeld in staat om tussen de verschillende onderdelen van de websites te navigeren, formulieren in te vullen, bestellingen te plaatsen en de inhoud van uw winkelmandje bij te werken (indien de webshop toegankelijk is). Ook wanneer u toegang wilt tot uw persoonlijke account, zijn cookies nodig om uw identiteit veilig te verifiëren voordat u toegang krijgt tot uw persoonlijke informatie. Als u deze cookies weigert, zullen bepaalde delen van de website niet of niet goed werken.

2/ Functionele cookies

Functionele cookies zijn cookies die ontworpen zijn om onze websites gebruiksvriendelijker en aangenamer te maken voor de bezoeker en om u een meer gepersonaliseerde surfervaring te bieden. Voorbeelden hiervan zijn cookies die uw taalkeuze of klantsegment onthouden, of cookies die onthouden of u al eerder bent uitgenodigd om deel te nemen aan een enquête, zodat u niet bij elk bezoek dezelfde enquête krijgt aangeboden.

3/ Prestatiecookies

Wij gebruiken prestatiecookies om informatie te verzamelen over het gebruik dat bezoekers maken van onze websites om zo de inhoud van onze websites te verbeteren, deze beter af te stemmen op de wensen van de bezoekers en de gebruiksvriendelijkheid ervan te vergroten. Zo gebruiken wij bijvoorbeeld een cookie die het aantal unieke bezoekers telt en een andere die de populariteit van onze pagina’s analyseert.


COOKIEBEHEER

In uw browserinstellingen hebt u de mogelijkheid om de installatie van cookies te weigeren en kunt u reeds geïnstalleerde cookies op uw computer of mobiele apparaat op elk moment verwijderen.


Algemene verordening gegevensbescherming

Volgens de nieuwe RGPD-verordening moeten wij u informeren over
het gebruik van persoonsgegevens.

Hoe? Waarom heb je het gedaan?

Onze klantgegevens worden opgeslagen voor facturering, nieuwsbrief en commerciële follow-up.

E-mailadressen kunnen worden gebruikt:

• voor administratieve doeleinden (verzenden van facturen, ramingen, …)

• adverteerders met betrekking tot onze onderneming

Alle gegevens worden niet gedecentraliseerd of aan derden verstrekt.
personen en gebruikt voor andere, hierboven genoemde doeleinden.


Onze diensten en gegevensverwerking

Alle gegevens in onze systemen zullen worden verwerkt in overeenstemming met de
instructies van de klant zoals beschreven in onze huidige overeenkomsten, en
bijgewerkt voor de DPMR inzake gegevensverwerking.

Wij gebruiken encryptie om gegevens te beschermen tijdens overdracht en opslag. De gegevens worden opgeslagen op gecodeerde schijven.

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is om het doel te bereiken waarvoor zij zijn verzameld.

Steeds in overleg met de klant kunnen wij de duur* van de bewaring van gegevens verlengen om de volledigheid van de overdracht te controleren.

Uw privacy wordt zeer serieus genomen en wij garanderen een maximale vertrouwelijkheid van uw gegevens.
(* volgens de door de regelgeving toegestane limiet)